050 - 2600008

Dak Safety Noord: Valbeveiligingssystemen en klimmaterieel

RI&E

Dak Safety Noord garandeert veilig en verantwoord werken op daken.
Naast een scala aan veiligheidsproducten biedt Dak Safety Noord een omvangrijk dienstenpakket dat garant staat voor gezond, veilig en verantwoord werken op daken.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)

Met behulp van een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) brengt het totaalconcept van Dak Safety Noord de veiligheidssituatie op een dak volledig in kaart. Een gecertificeerde inspecteur inventariseert ter plekke de aanwezige veiligheidsrisico’s. De visuele waarnemingen van de inspecteur worden vertaald in een rapportage. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de bestaande veiligheidssituatie op het dak.

Daarnaast bevat de rapportage een advies (evaluatie) om de veiligheid op het dak te verbeteren. Deze aanbevelingen kunnen bestaan uit diverse oplossingen voor veilig werken op hoogte, zoals permanente veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakankers) en tijdelijke veiligheidsvoorzieningen (bijvoorbeeld in de vorm van dakrandbeveiliging). Dak Safety Noord maakt gebruik van een rapportage die is opgesteld en goedgekeurd door diverse officiële instanties. Op deze wijze is de kwaliteit van de RI&E gewaarborgd. Opdrachtgevers, (onder)aannemers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor een veilige werksituatie op het dak. De uitgangspunten voor het gezond en veilig werken op daken (hoogte) zijn vastgelegd in de nieuwe Arbocatalogus voor de Platte Daken. Het reeds bekende A-blad Platte Daken is mede de basis van deze Arbocatalogus.

Waarom een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E)?

Het doel van een RI&E is het verkrijgen van algemeen inzicht in veiligheids- en gezondheidsrisico’s binnen het bedrijf of organisatie. De RI&E is de basis van het Arbobeleid, met als doel:

 • Het verkrijgen van inzicht in de gevaren en de hieraan verbonden risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, waaraan de medewerkers worden blootgesteld;
 • Het op grond van de verkregen inzichten kunnen formuleren van maatregelen om risico’s te elimineren of te beperken en beheersbaar te maken;
 • Op grond van artikel 5 van de Arbowet is de werkgever verplicht om een risicoinventarisatie en -evaluatie op te stellen;
 • De wet maakt daar geen onderscheid tussen zelfstandige en niet-zelfstandige arbeidsmiddelen of losse componenten. Uitgangspunt blijven de risico’s;
 • RI&E opdrachtgevers kunnen zijn de eigenaar, beheerder, dan wel degene die anderszins bevoegd is te beslissen over ontwerp, de vervaardiging dan wel het onderhoud van arbeidsplaatsen en arbeidsmiddelen. Deze mogelijkheid van de wetgever is concreet ingevuld in het Arbobesluit, hoofdstuk 2: Arbozorg en organisatie van de arbeid, afdeling 5 : Bouwplaatsen;
 • In tegenstelling tot wat nog wel eens wordt gedacht, gaat het in Arbobesluit 2.5 niet alleen om nieuwbouwprojecten maar ook om renovatie, grootonderhoud en niet-planmatig onderhoud.

Het dak op: Inventarisatie

De dakadviseur inventariseert het betreffende dak. Met meetlint en fototoestel worden details en grote lijnen opgenomen. De dakadviseur richt zich daarbij op de volgende aspecten:

 • Bepaling toetreding dak (ook vanaf ander dak);
 • Inventarisatie dakonderdelen;
 • Bepaling locatie dakonderdelen;
 • Bepaling aanwezigheid van aanwezige gevaren op het dakvlak zoals struikelgevaar, doorvalgevaar, etc.;
 • Inventarisatie van installaties / apparatuur / bouwdelen welke periodiek onderhoud behoeven;
 • Bepaling toegankelijkheid dakonderdelen.

Evaluatie & Rapportage

Door combinatie van kennis en ervaring met de wets- en beleidslijnen, de wijze van gebruik van het en de feitelijke situatie op het dak, evalueert de dakadviseur de gevaren welke de geïnventariseerde onderdelen opleveren. Deze evaluatie wordt vastgelegd in een RI&E rapportage, met aanbevelingen en een plan van aanpak.

Meer weten over onze RI&E?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Gratis dakinspectie aanvragen   Vraag gratis offerte aan

Sitemap

Valbeveiliging

Dakveiligheid

Service & onderhoud

Projecten

Over ons

VCA Keurmerk

Bel Dak Safety Noord

Kennis en kunde in veiligheid.

slogan

050 - 2600008

 

info@daksafetynoord.nl

De Vlasakker 36
9781 LH Bedum

Locatie Dak Safety Noord

Neem contact op met Dak Safety Noord

Mail Dak Safety Noord

Contact


Gratis dakinspectie aanvragen Vraag gratis offerte aan

Dak Safety Noord